Turkey

Dengbej Kazo

Dengbej Kazo, phot. Karol Jarek